Voste està aci:: Bases Aproposits


CONCURS DE PRESENTACIONS 2017-2018

XXXII CONCURS LITERARI D’OBRES DE TEATRE I MICROTEATRE INÈDITES

I D’APROPÒSITS EN LLENGUA VALENCIANA 2017-2018


La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegacio de Cultura, convoca el XXXII CONCURS D’OBRES DE TEATRE I MICROTEATRE INEDITES I D’APROPOSITS EN LLENGUA VALENCIANA, d’acord ab les sIgüents


BASES


1. Podran participar en el concurs tots els autors que ho desigen, sense limitacio d’obres, sempre que totes les obres siguen inedites. En l’apartat d’aproposits hauran de ser inedits fins a la data de la inscripció. No s’admetran adaptacions.

2. Les obres presentades han d’estar escrites en llengua valenciana.

3. CATEGORIES.

S’establixen les categories sigüents:

a) Obra de teatre

b) Obra de teatre infantil

c) Aproposit

d) Aproposit infantil.

e) Microteatre (Extensio mínima del text de cinc folis Din-A4)


4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS.

Els treballs es presentaran en format PDF, en la Delegacio de Cultura de la Junta Central Fallera (cultura@fallas.com) a partir del 13 d’octubre de 2017, atenent les normes sigüents:


a) S’adjuntarà un primer document, ab el treball, que haurà d’estar escrit a doble espai i ab lletra Times New Roman, 12.

b) En el primer document del treball figurarà nomes i exclusivament el títul de l’obra, sense signatura i sense cap classe d’identificacio.

c) Cadascun dels treballs ha d’anar acompanyat d’un segon document, a banda, a on es fara constar el nom, domicili i telefon de l’autor, ab una fotocòpia del DNI, aixi com el títul de l’obra presentada.

El termini per a la presentació dels treballs de qualsevol categoria finalisarà el dia 17 de novembre de 2017, a les 22.00 hores.

5. PREMIS

S’establixen els sigüents premis, per a les categories de Obra de Teatre, Obra de Teatre Infantil, Aproposit i Aproposit Infantil:

Guanyador: 400 € i recordatori

1r Finalista: 200 € i recordatori

2n Finalista: 100 € i recordatoriPer a la categoría de Microteatre, s’establixen els sigüents premis:

Guanyador: 200 € i recordatori

Finalista: Recordatori

Els premis estan expressats pel seus imports bruts, sense practicar la retencio legal corresponent.

6. Els originals de les obres premiades quedaran en propietat de la Junta Central Fallera i esta procurarà difondre’ls. De la mateixa manera l’autor tindra la total llibertat de poder eixecutar els drets que per la llei li pertoquen.

7. El jurat podra no adjudicar qualsevol dels premis si considera que els treballs presentats no tenen el minim de calitat exigible.

8. El jurat sera designat per la Delegacio de Cultura de la Junta Central Fallera, i la seua decisio sera inapelable.

9. La composició del jurat, el seu veredicte i el lloc d’entrega dels premis es faran publics i es notificarà oportunament a tots els participants.

10. Els treballs no premiats podran ser recuperats pels autors fins dos mesos despres de fer-se public el veredicte del jurat. A partir d’esta data la Junta Central Fallera disposarà dels treballs com considere convinent.

11. La inscripcio i participació en el concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna d’estes bases.


Valencia, octubre de 2017