Bases de les Presentacions

CONCURS DE PRESENTACIONS 2016-2017

La Junta Central Fallera, per mig de la Delegació de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE PRESENTACIONS, ab les sigüents

BASES
Podran participar en el concurs totes les comissions de falla que ho soliciten i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera.

Tots i cadascun dels actors i les actrius que intervinguen en el concurs han d’estar censats en la comissio participant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripcio en el Concurs, i no podran actuar en mes d’una presentacio. Aixi mateix, el director de l’acte haura d’estar censat com a faller en la JCF i no podra dirigir mes d’una presentacio.

Es permetran colaboracions puntuals ó cameos d’una o diverses persones conegudes en l’ambit faller, sense necessitat d’estar censades en la comissio, ni apareixer en el repartiment, i tampoc podran optar a cap premi.

Hauran de representar necessariament un aproposit faller escrit en llengua valenciana.INSCRIPCIONS
La inscripcio es fara per mig de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera ( Zona Privada – Tramits i servicis – Inscripcio Concurs de Presentacions) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestacio per correu electronic de la inscripcio correcta per part de la Delegació de Cultura. La inscripcio començarà el dia 5 de setembre de 2016 i finalisarà el dia 30 de setembre de 2016 a les 22.00 hores.No es podran celebrar mes de tres presentacions per dia (una al mati, una atra a la vesprada, en el cas de dissabtes, dumenges i/o festius, i una atra a la nit). No s’admetran solicituts d’aquelles presentacions que es celebren ab posterioritat al dumenge 19 de febrer de 2017.

CATEGORIES
S’establix una Unica categoria ab un llimit maxim de 15 comissions de falla. Tindran opcio a participar en este concurs per dret propi totes les comissions de falla que en l’edicio anterior obtingueren premi. En la inscripcio hauran d’indicar la data i hora a reservar, tenint preferencia, primer les Comission que obtigueren el 1º i 3º Premi de la Categoría A en l’edicio anterior, 1º, 2º i 3º. Premi de la Categoría B en l’edicio anterior, seguidament tindran preferencia les Comissions de Falla que obtingueren 4º,5º i 6º Premi en la Categoría A de l’edicio anterior, 4º,5º, 6º i 7º Premi en la Categoría B de l’edicio anterior i, a continuacio, l’ordre d’inscripcio.PREMISPrimer premi, dotat ab 2.500 € i estandart
Segon premi, dotat ab 1.500 € i estandart
Tercer premi, dotat ab 1.000 € i estandart
Quart premi, dotat ab 800 € i estandart
Quint premi, dotat ab 500 € i estandart
La resta de comissions participants, es a dir del lloc 6 al 15, i segons la classificacio final, rebran una subvenció de 400 € cadascuna. Les comissions guardonades ab els premis de l’1 a 5 no tindran subvencio.

Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la retencio llegal corresponent.

Es concedirà tambe un primer, un segon i un tercer premi a les millors actrius, aixi como als millors actors, que consistirà en un recordatori.

Es concedirà un premi a la millor direccio, que consistirà en un recordatori.

Totes les comissions guardonades rebran el corresponent estandart acreditatiu del premi atorgat. No es concediran premis ex aequo, ni accessits, ni es podra declarar cap premi desert.

En atencio i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada comissio ha d’aportar el seu obligat treball per a aconseguir una calitat minima, es fa constar que aquella comissió que no obtinga la minima puntuacio que el jurat exigixca, sera sancionada ab la perdua de la subvencio i no podra participar en el concurs l’any sigüent.JURAT
Sera designat per la Delegació de Promoció Cultural de JCF i haura de tindre en compte en la seua puntuacio els aspectes sigüents:

1. ORIGINALITAT, enginy i gracia del guio, desenroll d’este i dels elements utilisats.

2. CALITAT de la idea original, del text que l’expressa i de la manera d’expressio.

3. ACCIO, moviment i diccio dels actuants, aixi com el ritme de l’acte en tot el seu desenroll i estil.

4. PRESENTACIO DE L’ACTE, direccio, escenografia, montage, iluminació, vestuari, coreografia i musica. La llengua de les cançons haura de ser la valenciana. Es considerarà demerit l’us de qualsevol altra llengua diferent de la valenciana.

5. EXALTACIO DE LA FIGURA DE LA FALLERA MAJOR.

El jurat està facultat per a interpretar les bases d’este concurs i podra decidir sobre aquelles qüestions no previstes. Les seues decisions seran inapelables.DEMERITS

Es consideraran demerits:Interrompre l’acte ab repartiment de regals, recompenses o una prolongacio excessiva per elements estranys a l’acte.La presencia innecessaria d’elements no actuants i, en general, de tot allo que tendixca a deslluir l’acte de la presentacio.

En cas d’efectuar-se en el mateix acte la presentacio de la fallera major i la fallera major infantil, hauran de ser totalment independents l’una de l’atra.

CLAUSULES
Les comissions admeses en el concurs estan obligades a facilitar un lloc ab visibilitat perfecta de l’acte al jurat i als membres de la Delegacio de Cultura que els acompanyen. Les comissions que cobren entrada hauran de portar les invitacions a la Delegacio de Cultura de la JCF abans de la presentació, ab una antelacio de cinc dies (de dilluns a dijous, de 19.00 a 20.00 hores).

Totes les comissions participants que preparen un programa hauran de facilitar-lo als membres del jurat i a la Delegacio de Cultura de JCF.

El jurat es reservarà el dret d’assistencia en cas que la comissio no aporte les invitacions i/o els programes com a confirmacio que celebren la presentacio en el dia senyalat.

L’entrega de premis s’efectuarà en la plaça de l’Ajuntament durant la Semana Fallera.

La inscripcio i participacio en el concurs comporta l’acceptacio d’estes bases.


Valencia, 18 juliol de 2016


(C) 2000-2009 Joan Antoni Jurado i Garcia. Drets reservats.

Imprimir esta página