Bases Teatre 2018-2019

BASES DEL XLV CONCURS DE TEATRE EN LLENGUA VALENCIANA EXERCICI 2018-2019La Junta Central Fallera, per mig de la Delegació de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE TEATRE EN LLENGUA VALENCIANA , fent constar com a premissa que la inscripcio i la participacio en este concurs significa l’acceptacio, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d'estesBASES1. Podran participar en el concurs els grups de teatre de totes les comissions de falla que ho soliciten, i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera, ab els límits següents:


Categoria PROMOCIO: fins a 25 comissions.

Categoria PRINCIPAL: fins a 15 comissions.

Categoria JUVENIL: fins a 15 comissions.2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana. Es considerarà un demerit la utilisacio per part de qualsevol personage, sense necessitat dramatica, d'atres llengües diferents de la valenciana.


3. Tots els actors i les actrius del cuadre artístic hauran d’estar censats en la comissio participant, aixi com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripcio en el Concurs. Així mateix, la persona que dirigixca el grup haura d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.


4. Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, han de tindre el permís corresponent de l’autor, aixi com el visat de la Societat General d’Autors, en cas que siga necessari, que sera imprescindible per a formalisar la inscripcio. Les obres que es presenten com a inedites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que mai no han segut representades.


5. A la modalitat d’obra inedita nomes podran presentar-se obres que no hagen segut mai representades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no es inedita, es perdr a la subvencio economica i els drets d’inscripcio.


La finalitat d’esta modalitat és la d’incentivar els autors a escriure obres inedites en valencia. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol atre genere.6. Cada comissio podra representar l’obra que desige, sempre que no haja segut representada per la mateixa comissio els tres ultims anys.


7. A fi de no reiterar el repertori, no es podran inscriure mes de dos representacions de la mateixa obra en qualsevol categoria. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen.


8. Inscripcions


La inscripcio es fara per mig de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tramits i Servicis – Inscripcio Teatre) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestacio per correu electronic de la inscripcio correcta per part de la Delegacio de Cultura. Seraimprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haura d’excedir els 400 caracters.La documentacio que obligatoriament s’haura d’adjuntar, en format PDF o JPG, sera la següent:1. Autorisacio de la SGAE o el permis de l’autor.
2. Una copia de l’obra completa.
3. El comprovant de l’ingres de drets d’inscripcio, que es fara en el següent compte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037, fent constar el nom de la falla o el numero de cens.
4. Fotocopia del DNI dels actors jóvens, i els actors i actrius que participen a la categoria JUVENIL. S'enten per “novell” aquell actor o actriu que, independentment de la seua edat, siga la primera vegada que ix en escena.


Si no es presenten el dia de la inscripcio, no podran optar al premi corresponent.Qualsevol incidencia pot anular la inscripci.El terme d’inscripció començarà el dia 31 de maig de 2018 i finalisarà el 15 de juny de 2018 a les 22:00 horesEl sorteig per a l’ordre d’actuacio tindra lloc el dia 25 de juny de 2018, en el Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.9. CategoriesSe establixen tres categories:A) CATEGORIA PRINCIPAL, ab una duracio minima de 60 minuts. No comptarà el temps de descans, que sera de 10 minuts en cas de no haver canvi d’escenografia i de 20 minuts com a mxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar d’aço a la Delegacio de Cultura de la JCF abans de la representacio. En esta modalitat, participaran un maxim de 15 grups.


REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR EN PRINCIPAL1. Haver quedat entre els 10 primers llocs d’esta categoria en l’edicio anterior.
2. Ser dels 5 primers de la Categoria PROMOCIO en l’edició anterior. En cas de coincidencia ab algun grup de la categoria Principal, haura d’apujar a PRINCIPAL el grup de PROMOCIO que en l’edicio anterior haja quedat en sexta posicio, i aix successivament.


3. Si quedaren places, haver participat en la categoria LLARGA i/o PRINCIPAL un minim de tres vegades en les ultimes cinc edicions. En estos casos, es tindra en compte la trajectoria del grup en les anteriors edicions. En cas d'igualtat, sera per ordre d’inscripcio.


Els ultims classificats, del lloc 11 en avant, baixaran a la categoria PROMOCIO.Aquella falla que no s’inscriga en el concurs de l’any següent haura de reprendre la seua participacio en el concurs en la modalitat PROMOCIO.B) PROMOCIO, ab una duracio minima de 45 minuts. No comptarà el temps de descans, que sera de 10 minuts en cas de no haver canvi d’escenografia i de 20 minuts com a maxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar d’aço a la Delegacio de Cultura de la JCF abans de la representacio.


REQUISITS PER A PARTICIPAR EN PROMOCIO1. Els descendits de la categoria PRINCIPAL de l'edició anterior.


2. Haver participat en la categoria PROMOCIO en l’edicio anterior.


3. Per ordre d’inscripcio, els grups nous fins a completar els 25 participants.


Pujaran a la categoria de PRINCIPAL els cinc primers classificats, sempre que cap grup coincidixca en la categoria ab un grup de la mateixa comissio. En cas de coincidencia, el grup no podra pujar, i pujarà a PRINCIPAL el grup de PROMOCIO que haja quedat en sexta posicio, i aixi successivament, tret que el grup de PRINCIPAL quede entre els 5 ultims. En este cas, els grups permutaran els seus llocs. Els ultims cinc classificats de la categoria PROMOCIO podrien perdre el lloc en cas d'haver nous grups que vullguen participar.C) JUVENIL, ab una duracio minima de 45 minuts. No comptarà el temps de descans, que serade 10 minuts en cas de no haver canvi d’escenografia i de 20 minuts com a maxim en cas que n’hi haja. Les comissions hauran de informar d’aço a la Delegacio de Cultura de la JCF abans de la representacio.Podran participar a la categoria de JUVENIL aquells grups que estiguen integrats per actors i actrius, que estiguen degudament censats en majors, en qualsevol comissio de falla inscrita en la JCF i que tinguen fins a 27 anys el dia de l’inscripcio.Una falla podra participar en DOS de les tres categories del concurs, PROMOCIO i JUVENIL o JUVENIL I PRINCIPAL, sempre que les normes de classificacio ho permeten. Una falla no podrà representar la mateixa obra en distintes categories. Un director no podra dirigir mes d’una obra en la mateixa categoria. Un actor o una actriu no podran actuar en dos comissions de falla diferents, ni tampoc en les DOS categories.10. PremisS’establixen els premis següents:CATEGORIA PRINCIPAL:Primer premi.......................................... 2.200 euros i estandart

Segon premi .......................................... 1.300 euros i estandart

Tercer premi ............................................. 800 euros i estandart

Quart premi ................................................................ estandart

Quint premi ................................................................ estandart

Premi al Millor Montage ........................... 700 euros i estandart

Premi a la Millor Obra Inedita....................400 euros i estandartTambe s’establixen els següents premis honorifics:Premi Saragüell a la Millor Direccio

Premi Saragüell a la Millor Actriu

Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.CATEGORIA PROMOCIO:Primer premi .............................................. 800 euros i estandart

Segon premi ............................................... 600 euros i estandart

Tercer premi ............................................... 400 euros i estandart

Quart premi................................................................... estandart

Quint premi................................................................... estandart

Premi al Millor Montage….......................... 400 euros i estandart

Premi a la Millor Obra Inèdita ….................. 300 euros i estandartPremis honorifics:Premi Saragüell a la Millor Direccio

Premi Saragüell a la Millor Actriu

Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.CATEGORIA JUVENIL:Primer premi .............................................700 euros i estandart

Segon premi ..............................................450 euros i estandart

Tercer premi ............................................. 300 euros i estandrat

Quart premi ................................................................ estandart

Quint premi ................................................................ estandart

Premi al Millor Montage............................ 400 euros i estandart

Premi a la Millor Obra Inedita.....................300 euros i estandartPremis honorifics:Premi Saragüell a la Millor Direccio

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove

Premi Saragüell al Millor Actor Jove

Premi Saragüell a la Millor Actriu Jove de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor Jove de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor o Actriu Novells, a qui actue per primera vegada, independentment de la seua edat.CLAUSULESEls premis poden quedar deserts en cas que no hi haja participants en la categoria corresponent.No hi haurà ni nominacions ni premis ex aequo.** S’entén que el Premi a la Millor Obra Inedita es el premi a la representacio de la citada obra, no a la seua calitat literaria, que ss objecte d’una atra modalitat de concurs de la JCF. La finalitat d’esta modalitat es la d’incentivar l’escriptura d’obres de teatre en Idioma valencià. Per tant, no s’admetran versions ni adaptacions de qualsevol atre genere.*** El Premi al Millor Montage s’enten per a premiar el conjunt d’elements que l’integren: decorat, vestuari, iluminació, so, atifells, etc.MOLT IMPORTANT: A la fi de conscienciar als grups participants de l’obligatorietat d’efectuar les representacions a què s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripcio, consistent en una fiança economica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de Cajamar) que se’ls tornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que sera la següent:Categoria Principal: 300 €

Categoria Promocio: 300 €

Categoria Juvenil: 300 €11. Subvencions


Els participants en totes les categories rebran la subvencio corresponent segons la seua classificació final en el concurs, aportant justificants dels gastos pel total de la subvencioCAT. PRINCIPAL.............. 400 euros als primers 10 classificats

CAT. PROMOCIÓ...………. 300 euros als primers 15 classificats

CAT. JUVENIL....………….... 300 euros als primers 5 classificats12. Representacions


El concurs se celebrarà a la sala La Rambleta. Totes les consultes tecniques, enviaments d’escenografia, plans d’iluminació, etc., es faran a l’adreça electronica <tecnicos@larambleta.com>.L’ordre d’actuació s’establirà per sorteig, que se celebrarà el dia 25 de juny de 2018 al Salo d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores. La Delegacio de Cultura es reserva la potestat de variar, sempre dins del mateix dia, l’ordre d’actuació atenent les diferents necessitats dels montages de les obres, i ho comunicarà en temps i forma als grups afectats. Esta previst que el concurs comence en setembre i acabe en decembre. Esta data estara supeditada a la cantitat de representacions.En cas de no poder actuar el dia designat pel sorteig, tan sols s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups sempre que els dos aporten a la Delegacio un escrit de conformitat abb el canvi i ab 15 dies minim d’antelacio.Si per qualsevol rao es produïra un canvi de l’obra a representar, s’haurà de comunicar immediatament per escrit a la Delegacio de Cultura abans dels 10 dies naturals posteriors al sorteig.Els grups participants aportaran la seua propia escenografia i elements que consideren oportuns. Per esta rao, cada grup es posarà en contacte ab els tecnics del teatre per a resoldre tot allò que necessiten. Tambe es faran responsables del montage i del desmontage, i preguem als grups participants que ho facen en el menor temps possible, en el cas que, a continuacio, haja d’actuar un atre grup.Els jurats seran nomenats per la Delegacio de Cultura i les seues decisions seran inapelables. Les comissions que ho soliciten tindran acces a les calificacions del jurat.En atencio i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel major prestigi del concurs, i considerant que cada grup ha d’aportar el seu obligat treball per a aconseguir una mínima calitat en la representacio, es fa constar que aquell grup que no demostre coneiximent de l’obra i que, en conseqüencia, no obtinga la mínima puntuacio que el jurat exigixca, sera sancionat ab la perdua dels drets d’inscripcio. Tampoc no es tornaran els drets d’inscripcio per retirada del concurs una vegada efectuat el sorteig per a l’ordre d’actuacio.A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li mes serietat, als grups que incomplixquen les seues obligacions d’actuacio, independentment dels punts anteriors, se’ls podra imposar la sancio de no participar en el concurs de l’any següent.La Delegacio de Cultura sera responsable d’atendre durant les representacions qualsevol solicitut d’informacio o assessorament que el jurat puga demanar.L’incompliment d’horaris, de la duracio de la representacio o de la duracio del temps de montage seran motiu de descalificacio. La Delegacio de Cultura sera l’única responsable del control d’estos aspectes. El director de l’obra firmarà la conformitat ab l’acta a l’inici i a la fi de la representacio. En cas de descalificacio, es comunicarà al grup i al jurat en un terme de 48 hores.S’establix un temps de cortesia de 10 minuts maxim per a l’inici de cada representació fora de l’hora programada. A partir d’ací es penalisarà i els grups no podran rebre cap premi.Les nominacions als premis en les tres modalitats es faran publiques en l’acte que oportunament s’anunciarà.El resultat i l’entrega de premis de les tres categories es realisarà durant la Gala de la Cultura en el lloc i la data que s’anunciaran oportunament.Totes les comissions de falla participants en el concurs que no obtinguen cap nominació tindran dret a dos invitacions per a la Gala de la Cultura, que podran recollir fins a una semana abans en la Delegacio de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegacio fara us de les entrades i la comissiode falla no tindrà dret de reclamar-les.La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podra utilitzar les imagens sense anim de lucre per a la promocio i la divulgacio del concurs en qualsevol mig de comunicacio.S’advertix que l’us de càmeres de fotos i vídeo nomes està permes per a us personal i privat, sense que es puga fer divulgacio publica de les imagens sense permís de l’autor i de la comissiode falla, aixi com l’autoritzacio paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).


(C) 2000-2009 Joan Antoni Jurado i Garcia. Drets reservats.

Imprimir esta página