Bases Infantil 2018-2019


XXXVI CONCURS DE TEATRE INFANTIL EN VALENCIÀ 2019 JUNTA CENTRAL FALLERA


La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, i ab la constant preocupacio de fomentar el nostre teatre i la nostra llengua valenciana des de la infància, convoca totes les comissions infantils al XXXVI

CONCURS DE TEATRE INFANTIL EN IDIOMA VALENCIÀ, ab les següentsBASES


1. Podran participar els quadres artístics infantils de totes les comissions de falla que hosoliciten, fins a arribar a un màxim de 20 comissions. Es tindran en compte per ordre cronologicles inscripcions, fins a arribar a eixe límit, i totes han d’estar degudament censades en la Junta Central Fallera.


2. Totes les obres seran representades en llengua valenciana, en dissabte, dumenge o festiu. Es considerarà un demerit la utilisació per part de qualsevol personage, sense necessitat dramatica, d’atres llengües diferents de la valenciana


3. Tots els actors i totes les actrius del quadre artístic hauran d’estar censats en la comissioparticipant, així com en la Junta Central Fallera, en el moment de la inscripcio en el Concurs. Aixi mateix, la persona que dirigixca el grup haura d’estar censada com a faller o fallera en la JCF.


4. Cada comissio podra representar l’obra que desige, excepte si ha segut representada en elstres últims anys pel mateix grup. Tambe cada comissio podra presentar una sola inscripcio.


Totes les obres, originals o traduïdes a la llengua valenciana, d’un sol acte ab una duraciominima de 25 minuts i maxima de 60 minuts, han d’obtindre el permís corresponent de l’autor, aixi com el visat de la Societat General d’Autors, que sera imprescindible per a formalisar la inscripcio. Les obres que es presenten com a inedites hauran d’adjuntar un escrit de l’autor que certifique que mai no han segut representades.Tota obra ab una duració menor de vint-i-cinc minuts o superior a sixanta minuts seràdescalificada.5. En la modalitat d’obra inedita nomes podran presentar-se obres que no hagen segut mairepresentades. En cas de demostrar-se de manera documentada que l’obra no es inedita, es perdrà la subvencio economica i els drets d’inscripcio. La finalitat d’esta modalitat es la d’incentivar els autors a escriure obres inedites per al teatre en valencià. Per tant, no s’admetranversions ni adaptacions de qualsevol atre genere.


6. La inscripcio es fara per mig de la Secretaria Virtual de la Junta Central Fallera (Zona Privada - Tràmits i Servicis – Inscripcio Teatre) i quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestacio per correu electronic de la inscripcio correcta per part de la Delegacio de Cultura. Sera imprescindible omplir l’apartat corresponent a la sinopsi de l’obra, que no haura d’excedirels 400 caracters.


La documentacio que obligatoriament s’haura d’adjuntar sera la següent:- Una copia de l’obra completa
- El comprovant de l’ingres de drets d’inscripcio, que es fara en el següent compte de CAJAMAR: ES73 3058 2108 8127 3100 0037. Es fara constar el nom de la falla o el numero de cens.


La inscripcio començarà el dia 31 de maig de 2018 i acabarà el dia 15 de juny de 2018, a les 22:00 hores.El sorteig per a l’ordre d’actuacio tindra lloc el dia 25 de juny de 2018, en el Salo d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19:30 hores.7. Els participants rebran la subvenció de 300 € per participacio (sols els 12 primers). L’ordred’actuacio sera per sorteig. Despres del sorteig, la Delegacio de Cultura es reserva la potestat de variar, dins del mateix dia, l’ordre d’actuacio, atenent a les diferents caracteristiques delsmontages de les obres, i ho comunicarà ab anterioritat a les falles afectades. El concurs estàprevist que comence a l’octubre i acabe al decembre. Obviament, esta data estarà supeditada a la cantitat de representacions.


8. Durant les representacions, la Delegacio de Cultura sera la responsable d’atendre qualsevolsolicitud que hi haja tant per a informar com per a assessorar al jurat, si este així ho demanara.


S’establixen els premis següents:Primer premi ......................................................800 euros i estandart

Segon premi .......................................................500 euros i estandart

Tercer premi ......................................................300 euros i estandart

Quart premi......................................................................... estandart

Quint premi ........................................................................ estandart

Premi al Millor Montage ...................................400 euros i estandart

Premi a la Millor Obra Inedita.............................300 euros i estandartS’entén per escenografia el conjunt de tot allo que significa una correcta posta en escena, tant en vestuari com en decorats, iluminaci i atifellsTambé s'establixen els següents premis honorífics:Premi Saragüell a la Millor Direccio

Premi Saragüell a la Millor Actriu

Premi Saragüell al Millor Actor

Premi Saragüell a la Millor Actriu de Repartiment

Premi Saragüell al Millor Actor de Repartiment

Premi Saragüell a la Millor Actriu Novell *

Premi Saragüell al Millor Actor Novell *

Premi Saragüell al Millor Actor Menut **

Premi Saragüell a la Millor Actriu Menuda **No hi haurà ni nominacions ni premis ex aequo.* Actor Novell. Este premi sera per al millor actor o actriu que estiga inscrit en el cens infantil i que siga la primera vegada que actue en el Concurs de Teatre Infantil de la JCF. S’haurad’indicar en la inscripcio.** Actor Menut i Actriu Menuda. Este premi sera per al millor actor o actriu que tinga fins a 10 anys complits el dia de la inscripcio i nomes es podra rebre una sola vegada. Tampoc no podrarebre cap atre premi conjuntament ab este.*** S’enten que el Premi a la Millor Obra Inedita es el premi a la representacio de la citada obra, no a la seua calitat literaria.10. Ab la finalitat de racionalisar les sessions de teatre infantil, es representaran dos obres matinals, a les 10:30 h. i a les 12:30 h. i dos obres vespertines, a les 16:30 h. i a les 18:30 h. L’incumpliment dels horaris i de la duracio de l’obra i del temps de montage, que seran de 10 minuts per a desmontar i 45 minuts per al montage, sera motiu de descalificacio.


11. A fi de no repetir reiteradament el repertori, no es podran inscriure mes de dos representacions de la mateixa obra. S’acceptaran les dos que primer s’inscriguen.


MOLT IMPORTANT: A fi de conscienciar els grups participants de l’obligatorietat d’efectuarles representacions a què s’han inscrit, s’establix un dret d’inscripcio, consistent en una fiançaeconomica (a ingressar en el compte ES73 3058 2108 8127 3100 0037 de Cajamar) que se’lstornarà una vegada acabat el concurs sempre que l’obra es represente, i que sera la següent:Obra Infantil: 300 €Aquells grups que deixaren de participar perdran esta aportacio. Una vegada fet el sorteig de l’ordre d’actuacio no es tornaran els drets d’inscripció.A fi de prestigiar este concurs i per a donar-li mes serietat, als grups que incumplixquen les seues obligacions d’actuacio, independentment dels punts anteriors, se’ls podra imposar la sanció de no participar en el concurs de l’any següent.12. Els jurats seran nomenats per la Junta Central Fallera, a carrec de la Delegacio de Cultura, i les seues decisions seran inapelables.


13. La Junta Central Fallera, a traves de la Delegacio de Cultura, resoldrà els dubtes que es puguen produir sobre les correctes inscripcio i admissio de les obres.


14. Els grups participants aportaran la seua propia escenografia i els elements que consideren oportuns. Per ad esta rao, cada grup es posarà en contacte ab els tecnics del teatre per a resoldretot allo que necessiten. També es faran responsables del montage i del desmontage. S’establixun temps maxim de desmontage, que sera de 10 minuts.


El director de l’obra firmarà la conformitat a l’acta, al principi i al final de la representacio. En cas de descalificacio es comunicarà al grup i al jurat en un terme maxim de 48 hores.El concurs se celebrarà enla sala La Rambleta. Totes les consultes tècniques, enviamentsd’escenografia, plans d’iluminació, etc., es faran a l’adreça electroonica<tecnicos@larambleta.com>. L’ordre d’actuacióo s’establirà per sorteig, que es celebrarà el dia 25 de juny de 2018 en el Saló d’Actes de la Junta Central Fallera, a les 19.30 hores. La Delegacio de Cultura es reserva la potestat de variar, sempre dins del mateix dia, l’ordred’actuacio atenent les diferents necessitats dels montatges de les obres, i ho comunicarà en temps i forma als grups afectats.

15. Si es produïra algun canvi en l’obra a representar, caldra comunicar-ho immediatament per escrit a la Delegacio de Cultura de la Junta Central Fallera, indicant en l’escrit el canvi a efectuar, que es notificarà ab un màxim de 10 dies naturals després del sorteig. En cas de no poder actuar el dia designat en el sorteig, s’acceptarà el canvi de dates entre dos grups de teatre, sempre que els dos grups aporten un escrit de conformitat ab este canvi i ab una antelacio de 15 dies.


16. Les nominacions per als premis del concurs infantil es faran públiques en l’acte que s’anunciarà oportunament.


17. El resultat i l’entrega dels premis es realisarà, com fins ara, en la Gala de la Cultura Infantil en el lloc i en la data que s’anunciaran oportunament.


18. La Junta Central Fallera contractarà una empresa per a gravar les obres representades, i podra utilisar les imagens sense anim de lucre per a la promocio i la divulgacio del concurs en qualsevol mig de comunicacio.


19. S’advertix que l’us de cameres de fotos i video nomes està permes per a us personal i privat, sense que es puga fer divulgacio publica de les imagens sense permís de l’autor i de la comissiode falla, aixi com l’autorisacio paterna en cas de minoria d’edat (en tots els casos, per escrit).


20. La inscripcio i participacio en este concurs significa l’acceptacio, per part de grups i comissions de falla, de totes i cadascuna d’estes bases.


21. Totes les comissions participants que no obtinguen nominacio tindran dret a quatreinvitacions per a la Gala de la Cultura Infantil, que podran recollir fins a una semana abans en la Delegacio de Cultura. A partir d’esta data, esta Delegació fara us de les entrades i la comissiode falla no tindra dret de reclamar-les.


(C) 2000-2009 Joan Antoni Jurado i Garcia. Drets reservats.

Imprimir esta página