Taula Valenciana d'Autors Teatrals, Publicacions

BIBLIOTECA TEATRAL NUMEROS PUBLICATS

1- Tres comedies curtes (I) d'Antoni Ruiz Negre.
2 - Tres comedies curtes de Joan Alfons Gil Albors.
3- Fins que arribe l'alba de Rafael Melià Castelló.
4- Tres comedies infantils de Joan Ortega Redondo.
5- Una cistella plena de pluja de Josep Llopis Domingo.
6- L'hotel de Rafael Beneyto Melià.
7- Com un gos fidel d'Antoni Ruiz Negre.
8- Comunitat de propietaris de F. Oliver Rodriguez.
9- Les sabudes de Joan Alfons Gil Albors.
10 -Per una caneta a l'aire de Joan R. Ballester Anguis.
11- Tres comedies infantils de Josefina Lazaro Cerdà.
12- All i pebre... d'emocions de Josep Llopis Domingo.
13- Quatre autors; 4 obres de Josep Alcácer, Josep Bea,Ramón García, Juli Navarro.
14- Tornarà a fer-se la llum de Rafael Melià Castelló.
15- Tres comedies curtes (II) d'Antoni Ruiz Negre.
16- Dos comedies curtes de Rafael Beneyto Melià.
17- Dos comedies infantils de Joan Ortega Redondo.
18- Monolecs (1) deu distints autors.
19- Tres comedies curtes de Ramón García Melià.
20- La finca de "les barraques" de Josep Alcácer Navarro.
21- Yo no soc d'este mon de Joan R. Ballester Anguis.
22- Chantage a l'espanyola de Francisco Oliver Rodriguez.
23- Un autor, quatre sainets de Juli Navarro Gimeno.
24- ¡Cinc chiques i un criat... ya tenim l'embroll armat! d' Anna A. Millàs Mascarós.
25- ¡Quina familia! d'Antoni Ruiz Negre.
26- Mon germa Alex de Lourdes Lanjarín.
27- Una "pizza" per a dos de Rafael Melià Castelló.
28- ¡Qué moguda la d'aquella nit! d'Anna Millàs Mascarós
29- Dos autors; dos obres (I) de Josep Navarro Salvador, J.F. Boix Yuste.
30- Dos autors; dos obres (II) de Josep Bea Mataix, Lourdes Lajarín.
31- Trilogìa de la coentor d'Antoni Ruiz Negre.

(C) 2000-2009 Joan Antoni Jurado i Garcia. Drets reservats.

Imprimir esta página