Voste està aci:: Bases Presentacions Infantils


CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS 2017-2018


La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, convoca un any
mes el CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS, ab les següents

BASES

Podran participar en el concurs totes les comissions infantils de falla que ho
soliciten i que estiguen degudament censades en la Junta Central Fallera.
Tots i cadascun dels actors i les actrius que intervinguen en el concurs han
d’estar censats en la comissio participant, aixi com en la Junta Central Fallera,
en el moment de la inscripcio en el Concurs, i no podran actuar en mes d’una
presentacio. Aixi mateix, el director de l’acte haura d’estar censat com a faller
en la JCF i no podra dirigir mes d’una presentacio.
Es permetran colaboracions puntuals o cameos d’una o diverses persones
conegudes en l’ambit faller, sense necessitat d’estar censades en la comissio, ni
apareixer en el repartiment, i tampoc no podran optar a cap premi.
Hauran de representar necessariament un aproposit faller escrit en llengua
valenciana.INSCRIPCIONS

La inscripcio es fara per mig de la Secretaria Virtual de la Junta Central
Fallera ( Zona Privada – Tramits i servicis – Inscripcio Concurs de Presentacio) i
quedarà definitivament inscrita quan arribe la contestacio per correu electrònic
de la inscripcio correcta per part de la Delegacio de Cultura. La inscripcio
començarà el dia 11 de setembre de 2017 i acabarà el dia 5 d'octubre de
2017 a les 22:00 hores
.
No s’admetran mes de dos presentacions per dia (una al matí i una atra a la
vesprada/nit). No s’admetran solicituds d’aquelles presentacions que se
celebren ab posterioritat al dumenge 18 de febrer de 2017.
CATEGORIESS’establix una unica categoria ab un llimit maxim de 12 comissions infantils.
Tindran opcio a participar en este concurs per dret propi totes les comissions
infantils de falla que en l’edicio anterior obtingueren premi. En la inscripcio
hauran d’indicar la data i l’hora a reservar, i tindran preferencia en esta data
segons el premi rebut en l’eixercici anterior. Es tindra en compte la classificacio
de l’any anterior i, a continuació, l’orde d’inscripcio.
PREMIS

Primer premi, dotat ab 1.500 € i estandart
Segon premi, dotat ab 1.000 € i estandart
Tercer premi, dotat ab 800 € i estandart
Quart premi, dotat ab 600 € i estandart
Quint premi, dotat ab 400 € i estandart
La resta de les comissions participants, es a dir del lloc 6 al 12, i segons la
classificacio final, rebran una subvenció de 300 € cadascuna. Les comissions
guardonades ab els premis de l’1 al 5 no tindran subvencio.
Els premis estan expressats pels seus imports bruts, sense practicar la
retencio legal corresponent.
Es concedirà tambe un primer, un segon i un tercer premi a les millors actrius,
així com als millors actors, que consistirà en un recordatori.
Es concedirà un premi a la millor direccio, que consistirà en un recordatori.
Totes les comissions guardonades rebran el corresponent estandard acreditatiu
del premi atorgat. No es concediran premis ex aequo, ni accessits, ni es podra
declarar cap premi desert.
En atencio i reconeixement a l’esforç de la majoria dels grups participants i pel
major prestigi del concurs, i considerant que cada comissio ha d’aportar el seu
obligat treball per a aconseguir una calitat minima, es fa constar que aquella
comissio que no obtinga la mínima puntuaci que el jurat exigixca, sera
sancionada ab la perdua de la subvencio i no podra participar en el concurs
l’any següent.

JURAT

Sera designat per la Delegacio de Promocio Cultural de la JCF i haura de tindre
en compte en la seua puntuacio els aspectes següents:

1. ORIGINALITAT, ingeni i gracia del gui, desenroll d’este i dels
elements utilisats.

2. QUALITAT de la idea original, del text que l’expressa, i de la manera
d’expressio.

3. ACCIO, moviment i diccio dels actuants, aixi com el ritme de l’acte en tot el
seu desenroll i estil.

4. PRESENTACIO DE L’ACTE, direccio, escenografia, montage, iluminacio,
vestuari, coreografia i musica. La llengua de les cançons haurà de ser la
valenciana. Es considerarà demerit l’ús de qualsevol atra llengua diferent de la
valenciana.

5. EXALTACIO DE LA FIGURA DE LA FALLERA MAJOR.
El jurat està facultat per a interpretar les bases d’este concurs i podra decidir
sobre aquelles qüestions no previstes. Les seues decisions seran inapelables.

DEMERITSEs consideraran demerits:
A. Interrompre l’acte ab repartiment de regals, recompenses o una
prolongacio excessiva per elements estranys a l’acte.

B. La presencia innecessaria d’elements no actuants i, en general, de tot
allo que tendixca a deslluir l’acte de la presentacio.
En cas d’efectuar-se en el mateix acte la presentació de la fallera major i la
fallera major infantil, hauran de ser totalment independents l’una de l’alra.

CLÀUSULES

Les comissions admeses en el concurs estan obligades a facilitar un lloc ab
visibilitat perfecta de l’acte al jurat i als membres de la Delegacio de Cultura
que els acompanyen. Les comissions que cobren entrada hauran de portar les
invitacions a la Delegacio de Cultura de la JCF abans de la presentacio, ab
una antelacio de cinc dies (de dilluns a dijous, de 19:00 a 20:00 hores).
Totes les comissions participants que preparen un programa hauran de
facilitar-lo als membres del jurat i a la Delegacio de Cultura de la JCF.
El jurat es reservarà el dret d’assistencia en cas que la comissio no aporte les
invitacions i/o els programes com a confirmacio que celebren la presentacio en
el dia senyalat.
L’entrega de premis s’efectuarà en la plaça de l’Ajuntament durant la Semana
Fallera.
La inscripci i la participaci en el concurs comporta l’acceptaci d’estes bases.